Tag Archives: เสาเข็มเจาะ

กระบวนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

การทำงานฐานรากเป็นเหตุกลยุทธ์หรือใจสำคัญของงานก่อสร้าง เพราะเช่นนั้นเราจะต้องทำความเห็นกระบวนการที่เป็นกฏเกณฑ์ เจ้าของที่อยู่อาศัยหรือโครงที่ไม่มีความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ให้รู้ท่าเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ประดิษฐ์ หรือผลิตเสาเข็มเจาะหน้างานก่อสร้างนั้น จะมีกรรมวิธีที่เป็นกฏเกณฑ์อยู่ทั้งหมด 8 กระบวนการ โดยแต่ละกระบวนการผู้ค้ำประกันที่เป็นวิศกรจะเป็นผู้คุมดูเเลให้ได้กฏเกณฑ์ ตั้งต้นตั้งเเต่การเลือกสรรเครื่องมือ การตอก การเจาะ การเท ตลอดจนการตรวจสอบงาน ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ เข็มเจาะขบวนการที่ 1  ขั้นตอนเข็มเจาะ เตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือเข้าจุดศูนย์กลางเสาเข็มเจาะ ทำการปรับ 3 ขา ให้ได้ประเภทศูนย์รวมของเสาเข็ม พร้อมตรวจดูความถูกต้อง หลังจากนั้น ยึดแท่นเครื่องมือให้แน่น และใช้กระเช้าเจาะนำเป็นรูลึกมัตตะ 1 เมตร เข็มเจาะขั้นตอนที่ 2  ตอกปลอกเหล็กเป็นการชั่วคราว 2.1 การตอกปลอกเหล็ก ขนาดและความยาว จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม 40 … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged | Comments Off on กระบวนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ